Upadłość konsumencka i umorzenie długów

Upadłość konsumencka i umorzenie długów

Upadłość konsumencka i umorzenie długów: upadłość konsumencka w Polsce to procedura, która umożliwia osobom fizycznym, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, złożenie wniosku do sądu o ogłoszenie upadłości i rozpoczęcie procesu restrukturyzacji swojego zadłużenia.

W ramach procedury upadłości konsumenckiej sąd powołuje tzw. nadzorcę sądowego, który pełni rolę doradcy dla dłużnika oraz monitoruje przebieg procesu restrukturyzacji. Następnie dokonuje się podziału majątku dłużnika na aktywa i pasywa oraz ustala się plan spłaty wierzycieli. Plan ten musi zostać zatwierdzony przez sąd.

W Polsce procedura upadłości konsumenckiej regulowana jest przez ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, Sądach Rejonowych, Sądzie Apelacyjnym oraz Sądzie Najwyższym oraz ustawę z dnia 15 maja 2015 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących restrukturyzacji lub upadłości dłużników osób fizycznych https://klimkowski-kancelaria.pl/10/prawo-upadlosciowe-i-restrukturyzacyjne.

Proces przeprowadzania upadłości konsumenckiej w Polsce

Proces przeprowadzania upadłości konsumenckiej w Polsce składa się z kilku etapów:

 1. Wniosek o upadłość konsumencką – Dłużnik składa do sądu wniosek o ogłoszenie swojej upadłości konsumenckiej. Wniosek musi zawierać odpowiednie dokumenty, w tym listę wierzycieli, której dłużnik jest zobowiązany do sporządzenia.
 2. Wyznaczenie nadzorcy sądowego – Sąd powołuje nadzorcę sądowego, który ma za zadanie pomóc dłużnikowi w procesie restrukturyzacji, kontrolować przestrzeganie planu spłat i przedstawiać sądowi wszelkie informacje związane z postępowaniem.
 3. Rozpatrzenie wniosku o upadłość – Sąd rozpatruje wniosek o upadłość konsumencką. Jeśli uzna, że dłużnik spełnia warunki do ogłoszenia upadłości konsumenckiej, to ogłasza upadłość i powołuje nadzorcę sądowego.
 4. Przeprowadzenie procesu restrukturyzacji – Dłużnik składa plan spłaty wierzycieli, który musi zostać zatwierdzony przez sąd. W trakcie procesu restrukturyzacji dłużnik może składać wnioski o zmianę planu spłat, jeśli jego sytuacja finansowa ulega zmianie.
 5. Zakończenie procesu upadłości – Po zakończeniu procesu restrukturyzacji, a także po spełnieniu innych wymaganych warunków, takich jak spłata zobowiązań z planu spłat, sąd orzeka o zakończeniu procesu upadłości konsumenckiej. Dłużnik uzyskuje tzw. “świeży start”, czyli możliwość rozpoczęcia od nowa bez obciążającego go długu.
Upadłość konsumencka i umorzenie długów
Upadłość konsumencka i umorzenie długów

Po zakończeniu procesu restrukturyzacji wierzyciele zobowiązani są do odstąpienia od swoich roszczeń wobec dłużnika, a ten z kolei ma obowiązek spłacać swoje zobowiązania zgodnie z ustalonym planem. Po zakończeniu procesu upadłości konsumenckiej dłużnik uzyskuje tzw. “świeży start”, czyli możliwość rozpoczęcia od nowa bez obciążającego go długu.

Warto jednak pamiętać, że proces upadłości konsumenckiej jest złożony i wymaga dużego zaangażowania dłużnika, a także ścisłego przestrzegania terminów i procedur. Dlatego warto skorzystać z pomocy prawnika lub doradcy finansowego, którzy pomogą w przeprowadzeniu procesu restrukturyzacji i zminimalizowaniu ryzyka błędów.

Gdzie szukać prawnika od upadłości konsumenckiej

Istnieje kilka sposobów na znalezienie prawnika specjalizującego się w sprawach związanych z upadłością konsumencką. Poniżej przedstawiam kilka z nich:

 1. Poradnia prawna – można skorzystać z bezpłatnej poradni prawnej, która działa przy sądach rejonowych. Poradnie te są przeznaczone dla osób o niskich dochodach i umożliwiają uzyskanie porad prawnych od specjalistów w dziedzinie prawa.
 2. Izby adwokackie i radcowskie – można skontaktować się z miejscową izbą adwokacką lub radcowską, która pomoże w znalezieniu odpowiedniego prawnika. Na stronach internetowych izb adwokackich i radcowskich można znaleźć listę prawników specjalizujących się w upadłości konsumenckiej.
 3. Internet – można znaleźć prawnika od upadłości konsumenckiej za pomocą internetu, poprzez wyszukiwarki internetowe lub strony specjalistycznych kancelarii prawnych.
 4. Rekomendacje – warto porozmawiać z rodziną i znajomymi, którzy mieli do czynienia z podobnymi sprawami i poprosić o rekomendacje prawników specjalizujących się w upadłości konsumenckiej.

Warto zwrócić uwagę, aby wybrać prawnika z doświadczeniem i wiedzą w zakresie upadłości konsumenckiej, który będzie mógł pomóc w procesie upadłości i uzyskaniu korzyści z niej wynikających.

Umorzenie długów w upadłości konsumenckiej

Umorzenie długów w przypadku upadłości konsumenckiej następuje po zakończeniu procesu restrukturyzacji i spłacie zobowiązań zgodnie z ustalonym planem. Zgodnie z ustawą o postępowaniu w sprawach dotyczących restrukturyzacji lub upadłości dłużników osób fizycznych, długi zostaną umorzone, gdy:

 1. Dłużnik zrealizuje plan spłaty zobowiązań – Jeśli dłużnik spłaci wszystkie swoje zobowiązania zgodnie z ustalonym planem, to po zakończeniu procesu restrukturyzacji sąd wyda postanowienie o umorzeniu zobowiązań. Dłużnik będzie miał wtedy “świeży start” i będzie mógł rozpocząć od nowa bez obciążającego go długu.
 2. Dłużnik nie zrealizuje planu spłaty zobowiązań – Jeśli dłużnik nie będzie w stanie spłacić swoich zobowiązań zgodnie z ustalonym planem, to sąd może orzec umorzenie długów w części lub w całości. Umorzenie długów może nastąpić wtedy, gdy dług jest niewspółmiernie duży w stosunku do sytuacji majątkowej dłużnika.

Warto jednak pamiętać, że umorzenie długów nie jest automatyczne i musi zostać orzeczone przez sąd po zakończeniu procesu restrukturyzacji. Dlatego też ważne jest, aby dłużnik przestrzegał ustalonego planu spłat i współpracował z nadzorcą sądowym w celu uzyskania jak najlepszych warunków umorzenia długów.

Nadzorca sądowy w upadłości konsumenckiej

Nadzorca sądowy to osoba powołana przez sąd do pomocy dłużnikowi w procesie restrukturyzacji lub upadłości konsumenckiej oraz do kontroli przestrzegania planu spłat. W przypadku umorzenia długów w wyniku zakończenia procesu upadłości konsumenckiej, nadzorca sądowy pełni nadal swoją rolę i odpowiada m.in. za:

 1. Kontrolę spłaty zobowiązań z planu spłat 
 2. Przygotowanie raportu końcowego
 3. Współpracę z sądem 

W przypadku umorzenia długów, nadzorca sądowy również bierze udział w postępowaniu, przygotowując raport końcowy z procesu upadłości konsumenckiej, który przedstawia sądowi wniosek o umorzenie długów. 

Klimkowski kancelaria prawna
Al. T. Kościuszki 40 lok. 10
90-427 Łódź
42 208 88 42
www.klimkowski-kancelaria.pl